Obowiązujące regulaminy

Drukuj

Szanowni Rodzice,
informujemy, że obowiązujace w Zespole Szkół w Sośniach regulaminy (w tym dotyczace Przedszkola Samorządowego) znajdują się w zakładce BIP na stronie internetowej zespołu w zakładce: Akty prawne. Dokumenty.

 

 

 

Regulamin Przedszkola Samorządowego w Sośniach

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są  dzieci od  3 – 6 lat, w szczególnych przypadkach dzieci mające 2,5 roku.
 2. Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny  odbywa się  w oparciu o ustawę Prawo oświatowe i inne akty prawne wydane przez organ prowadzący.
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 16.00.
 4. Realizacja podstawy programowej odbywa się od 8.30 do 13.30.
 5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola reguluje Statut Przedszkola Samorządowego w Sośniach dostępny na stronie internetowej www.przedszkolesosnie.pl.
 6. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30.
 7. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy. Zabrania się pozostawianie samych dzieci przed przedszkolem czy w szatni.
 8. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, które zostało przez rodzica pozostawione przed przedszkolem lub w szatni.
 9. Rodzice są zobowiązani do informowania nauczyciela o chorobach i alergiach dzieci (koniecznie należy podać listę alergenów – szczególnie pokarmowych).
 10. Nauczyciel nie może podawać dziecku lekarstw. Odstępstwem od tej reguły są  choroby przewlekłe, wtedy nauczyciel postępuje wg ustalonych w przedszkolu procedur.
 11. Dla dobra ogółu do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z  katarem, stanami zapalnymi itp.
 12. Rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko z przedszkola, gdy zostanie powiadomiony o jego pogarszającym się samopoczuciu.
 13. Dziecko nie może przynosić do przedszkola swojego jedzenia.
 14. W trakcie imprez przedszkolnych organizowanych z udziałem rodziców/ opiekunów za bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania programu artystycznego odpowiada nauczyciel,  po zakończeniu programu  artystycznego odpowiedzialność za swoje dziecko  ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie.
 15. W przypadku imprez organizowanych w plenerze z udziałem rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo  dzieci ponoszą ich  rodzice/ prawni opiekunowie. Opiekę nad dziećmi, które uczestniczą w uroczystości bez rodziców sprawują wyznaczeni nauczyciele.
 16. Rodzice są zobowiązani do uaktualniania danych adresowych, numerów telefonów.
 17. Odbierając dziecko z przedszkola, rodzice nie powinni zabierać czasu nauczycielowi, ponieważ dezorganizuje to  pracę nauczyciela i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi.
 18. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola normują szczegółowo Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujące w Zespole Szkół w Sośniach.
 19. Organizacja dowozów dzieci do przedszkola jest szczegółowo przedstawiona w Regulaminie dowożenia uczniów/ wychowanków do Zespołu Szkół w Sośniach.
 20. Obowiązujące w przedszkolu regulaminy podlegają opublikowaniu na stronie internetowej przedszkola.
 21. Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych do przedszkola w celu zachowania bezpieczeństwa ich dzieci.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Procedury odbioru dzieci ze szkoły przedszkola.pdf)Procedury odbioru dzieci[ ]149 kB
Pobierz plik (Regulamin dowożenia uczniów.pdf)Regulamin dowożenia uczniów[ ]453 kB