Podstawa programowa 2019 2020

Drukuj Email

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego  dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 I.  Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np.

    zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł; 

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku; 

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.; 

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z

    przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w

   tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i

   oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni,

   używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej

    nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

II.  Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie

   dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają

    je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie,

    wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania

   natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  np. podczas czekania na własną

   kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich

     życzliwość i troskę; 

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

III.   Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i

   przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze; 

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy

   chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej

   przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm

   grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy  w grupie, współdziała z dziećmi w

   zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np.

   szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym

   – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne

   potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

   wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

IV.  Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą

   komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych,

   technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą

   języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,

   mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia  

   głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty

   realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,

   odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące

   treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w

   prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i

   rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy

   żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;  

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; 

   słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki,

   dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją

   ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa

   piosenki  z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy  w zbiorowym

   muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej;

  aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla

  wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości

  narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka,

  święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

 8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i

    złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli

    wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych,

   narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie,

   samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni

   sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

 9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w

   otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;eniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn),

   nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach,

   legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii

   Europejskiej; 

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje

   przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę,

   kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w

   grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie,

   rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując

   np. dłoń, stopę, but;

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku

   do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15)  przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania

   innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry

   oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie

   i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

 16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi

   następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami

   dni tygodnia i miesięcy;

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego

   służą pieniądze w gospodarstwie domowym;  

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie 

   liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia

   zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów,

   owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie

   przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 20)

   wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym

   zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

 21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w

   zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa

   wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności;

   powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich

   historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem,

   mimiką, gestami;

22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i

   zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanychczynnościach: powtarza

   rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek

   opowiadanych lub czytanych wspieranych  np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło

   (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

23)  reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów

   mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i

   proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub

   czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty

   regionalnej – kaszubskiej.

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2021 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.