Roczny program pracy

Drukuj Email

 

 

ROCZNY  PROGRAM  PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

NA  ROK  SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZONO I PRZYJĘTO

DO REALIZACJI

NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ

 


 

 

 

Książki uczą, bawią i rozwijają wyobraźnię

 

 

PROGRAM PRACY ZAWIERA:

 

CEL PRIORYTETOWY:

 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką jako źródłem wiedzy i przyjemności oraz czytaniem.

 

CEL GŁÓWNY:

·         Budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy literacko – teatralne, plastyczne oraz atrakcyjny kącik książki w sali przedszkolnej;

·         Rozwijanie kompetencji językowych i kształtowanie postaw czytelniczych;

·         Tworzenie sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia u dziecka kompetencji czytelniczych;

·         Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych np.: dobro, prawda, miłość poprzez bezpośrednie obcowanie z książką.

 

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY –STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

 

Dzieci:

 • doskonalą umiejętność uważnego słuchania;
 • wiedzą, że każdy musi nauczyć się czytać i że książka jest źródłem wiedzy;
 • rozwijają pamięć, wyobraźnię i wrażliwość;
 • wzbogacają swoje słownictwo;
 • odróżniają elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 • wyrabiają nawyk dbania o książki i wykorzystywania ich we właściwy sposób;
 • podejmują samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek;
 • doskonalą myślenie i koncentrację uwagi;
 • potrafią uważnie patrzeć i słuchać;
 • wykazują sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie;
 • rozwijają percepcję słuchową i wzrokową;
 • odpowiadają na pytania, objaśniają kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układają historyjki obrazkowe, recytują wierszyki, układają i rozwiązują zagadki;
 • wykonują własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzą proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywają w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreślą wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru;

 

KRYTERIA SUKCESU – WSKAŹNIKI STANDARDÓW

 

Dzieci:

 • dbają o wygląd książek znajdujących się w „biblioteczce grupowej”, przestrzegają ustalonych zasad korzystania z książek;
 • przynoszą do przedszkola swoje ulubione książki, opowiadają o nich, wypożyczają je kolegom z grupy;  
 • słuchają opowiadań, bajek, baśni, wierszy związanych z omawianą tematyką oraz klasyki literatury dziecięcej czytanej przez nauczycieli oraz zapraszanych również przez dzieci gości;

·         oceniają postępowanie bohaterów bajek, opowiadań, wierszy itp.;

 • uczą się wierszy i rymowanek oraz krótkich tekstów;
 • odgrywają role teatralne, scenki rodzajowe, dramy rozwijające ich osobowość, przygotowujące do życia, pełnienia określonych ról i zadań;
 • biorą udział w wycieczkach do biblioteki, czytelni lub księgarni;
 • szukają w książkach informacji o omawianych zagadnieniach i interesujących je rzeczach;
 • biorą udział w grach i zabawach organizowanych zgodnie z założeniami alternatywnej  Odimiennej metody nauki czytaniaI. Majchrzak;
 • uczestniczą w zajęciach ruchowych i muzycznych rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową;

·         chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej – kolorują obrazki, tworzą własne prace przedstawiające różne sytuacje, ilustrujące omawiane zagadnienia również w formie książeczek;

 • współdziałają z partnerem, w zespole i w grupie rówieśniczej.

·         rozwijają swoje zdolności, zainteresowania i nabywają nowe umiejętności;

·         uczestniczą w konkursach.

 

 

OPERACJE SZCZEGÓŁOWE

 

I.       Praca z wychowankiem

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

Sposoby ewaluacji

1.

Głośne czytanie dzieciom w różnych porach dnia utworów literackich, baśni bajek, wierszy różnych autorów przez nauczycielki oraz gości w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom;

nauczycielki

cały rok

analiza  wpisów
w dziennikach

strony internetowej

2.

Mały miś w świecie wielkiej literatury -  realizacja kolejnych lub wybranych modułów międzynarodowego projektu edukacyjnego rozwijającego i promującego czytelnictwo

chętne nauczycielki

od 10.09.2018

do 21.06.2019

analiza  wpisów

w dziennikach, dzienniczków projektów

strony internetowej

3.

Ustalenie wspólnie z dziećmi zasad korzystania z książek oraz zachowania się w kącikach czytelniczych – umieszczenie regulaminu w kąciku w salach.

 

wychowawcy

 

IX/X

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

(kącik czytelniczy w sali)

4.

Poznanie pracy bibliotekarza, kształtowanie czytelniczych postaw u dzieci poprzez udział w zajęciach bibliotecznych. Zachęcenie dzieci do korzystania z księgozbioru, wypożyczenie książek do czytania w przedszkolu i w domu.

nauczycielki

wg umówionych

terminów

analizawpisów
w dziennikach

5.

Jak powstaje książka? Zapoznanie z kolejnymi etapami powstania książki.

Szewczyk

Wittek

wg planów miesięcznych

analiza planów miesięcznych

i  wpisów

w dziennikach

6.

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami literackimi np. bajką, baśnią, legendą, poezją itp.

nauczycielki

cały rok

analiza  wpisów
w dziennikach

7.

Oglądanie przedstawień teatralnych na terenie przedszkola oraz w teatrze.

Rada Rodziców

Wittek

wg umówionych

terminów

analiza  wpisów
w dziennikach

strony internetowej

8.

Akt inicjacji – wprowadzenie wizytówek z imionami dzieciwg I. Majchrzak.

nauczycielki

IX

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

9.

Pomaganie dzieciom w osiąganiu gotowości do nauki czytania i pisania:

·      Ćwiczenia percepcji wzrokowej i wzrokowo-przestrzennej:

-     wyszukiwanie różnic między obrazkami, dobieranie jednakowych obrazków, figur,

-     składanie obrazka pociętego,

-     wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie.

·      Ćwiczenia percepcji słuchowej:

-      rozpoznawanie i naśladowanie głosów z otoczenia,

-      rozpoznawanie po brzmieniu instrumentów muzycznych,

-      przeliczanie usłyszanych dźwięków,

-      powtarzanie usłyszanych rytmów

-      zabawy w głuchy telefon

·      Ćwiczenia sprawności manualnej i graficznej:

-     wycinanie i lepienie,

-     pogrubianie konturów,

-     kopiowanie, zamalowywanie, kreskowanie,

-     malowanie farbami dużych kształtów,

-     rysowanie dużych kół i linii,

-     łączenie kropek.

·      Gry i zabawy sprzyjające rozwojowi dojrzałości operacyjnej:

-     przeliczanie elementów w różnej kolejności,

-     segregowanie, porównywanie, ocenianie na oko.

nauczycielki

cały rok

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

10.         

Realizacja innowacji imitującej:Czytanie to fajna zabawa -  odimienna metoda nauki czytania w oparciu o koncepcję  I. Majchrzak.

Wittek

Szewczyk

chętne nauczycielki

cały rok

analiza planów miesięcznych, wpisów
w dziennikach

11.         

Wykorzystywanie w pracy z dziećmi literatury z zakresu bajkoterapii, bajek relaksacyjnych. Budowanie dobrych relacji społecznych, redukcja leków, niepokoju, napięć, wyciszanie złych emocji.

nauczycielki

cały rok

analiza wpisów
w dziennikach

12.         

Poznawanie baśni i legend związanych z Polską i własnym regionem.

 

nauczycielki

 

XI i V

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

13.         

Systematyczne i planowe organizowanie sytuacji edukacyjnych, zabaw i ćwiczeń mających na celu harmonijny rozwój dziecka we wszystkich czterech obszarach jego rozwoju (fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym) zgodnie z podstawą programową.

nauczycielki

cały rok

analiza planów miesięcznych,
 wpisów
w dziennikach

strony internetowej

14.         

Przygotowywanie dla rodziców i dziadków inscenizacji bajek, uroczystości przedszkolnych- słowno-muzycznych, rozwijających pamięć i mowę.

nauczycielki

zgodnie z kalendarzem imprez

scenariusze uroczystości

15.         

Przystąpienie do kolejnych edycji programów i akcji ogólnopolskich:

·         Międzynarodowy dzień kropki

·         Mały miś w świecie wielkiej literatury

·         Uczymy dzieci programować

·         Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej – Edukacja dla Doliny Baryczy.

·         W świecie zawodów

·         Międzynarodowy projektPiękna nasza Polska cała

 

 

chętne nauczycielki

 

 

 

zgodnie
z programem akcji

analiza planów miesięcznych,
 wpisów
w dziennikach

strony internetowej

16.         

Bal karnawałowy– nawiązanie do ulubionych bohaterów literackich w przebraniach.

nauczyciele

zgodnie z kalendarzem imprez

analiza  wpisów
w dziennikach

strony internetowej

17.         

Tydzień z Misiem Uszatkiem – zainteresowanie twórczością Cz. Janczarskiego, czytanie dzieciom „Misia Uszatka”. Konkurs plastyczny Portret Misia Uszatka i jego przyjaciół – technika dowolna.(wykonanie pracy rodzic + dziecko)

Szewczyk

Wittek

chętne nauczycielki

X/XI

analiza planów miesięcznych,
 wpisów
w dziennikach

strony internetowej

18.         

Organizacja Gminnego Konkursu Plastycznego

Polska to…lubZ Pyzą dookoła Polski

Mokwińska

Jędrzejewska 

Pawelec

V/VI

regulamin strona internetowa, dyplomy

19.         

Udział w konkursach i przeglądach (promowanie osiągnięć przedszkolaków).

nauczycielki

zgodnie
z planem organizatorów konkursów

strona internetowa, dyplomy

20.         

Święto książki– zorganizowanie w przedszkolu dnia ulubionej książki.

nauczycielki

zgodnie z kalendarzem imprez

analiza  wpisów
w dziennikach

strona internetowa

 

II. Doskonalenie warsztatu nauczyciela

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.    

Poszukiwanie nowych ciekawych metod i form pracy z dziećmi, przybliżających im literaturę dla dzieci oraz umożliwiających rozwijanie zainteresowań czytaniem i pisaniem.

nauczycielki

cały rok

2.    

Wzajemna pomoc koleżeńska-wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury fachowej, scenariuszy zajęć, obserwacje koleżeńskie.

nauczycielki

cały rok

3.    

Gromadzenie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i zabaw wykorzystywanych przy realizacji innowacji imitującejCzytanie to fajna zabawa - odimienna metoda nauki czytania w oparciu o koncepcję  I. Majchrzak..

Wittek

Szewczyk

cały rok

4.    

Prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci i uzupełnianie arkuszy obserwacyjnych.

wychowawcy

cały rok

5.    

Praca na rzecz realizacji Programu Edukacji Regionalnej            
 i Przyrodniczej – Edukacja dla Doliny Baryczy.

nauczycielki

cały rok

6.    

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
a w szczególności w doskonaleniu wewnętrznym.

wszyscy

wg ofert

7.    

Rada szkoleniowa pt. „Znaczenie literatury dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

Szewczyk

X

8.    

Organizowanie wycieczek.

wszyscy

wg planu

9.    

Organizowanie wewnętrznych eliminacji do ogólnopolskich konkursów skierowanych dla przedszkolaków.

nauczycielki

wg ofert

 

III. Współpraca z rodzicami

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.    

Zorganizowanie zebrania ogólnego dla rodziców dotyczącego roku szkolnego. Zapoznanie z dokumentacją placówki.

dyrektor

IX

2.    

Zapoznanie rodziców z wypracowanymi zasadami i normami postępowania w grupie - uświadomienie konieczności przestrzegania ich.

nauczycielki

IX

3.    

Zaproszenie rodziców do udziału w konkursie przedszkolnym Portret Misia Uszatka i jego przyjaciół – technika dowolna.

wychowawcy

X/XI

4.    

Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi
i spotkaniami grupowymi.

nauczycielki

zgodnie z kalendarzem imprez

5.    

Systematyczne prowadzenie kącików grupowych; Wywieszanie w holu  i umieszczanie na stronie internetowej przedszkolainformacji o uroczystościach, planowanych wycieczkach, fotoreportaży z życia przedszkola.

wszyscy

na bieżąco

6.    

Zorganizowanie zajęcia otwartego z udziałem rodziców.

wychowawcy

wg planów pracy grup

7.    

Zapraszanie rodziców do czynnego udziału w akcji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

nauczycielki

cały rok

8.    

Indywidualne rozmowy z rodzicami, dzielenie się spostrzeżeniami
i odczuciami.

wszyscy

cały rok

9.    

Spotkania rodziców ze specjalistami, wspieranie w prawidłowym postępowaniu z dzieckiem.

dyrektor

wg ustaleń ze specjalistami

10.

Pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola.

dyrektor

III- VI

11.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców:

- ustalanie wspólnych działań na rzecz dzieci finansowanych przez RR rodziców (teatrzyki, wycieczki autokarowe, dzień chłopca dzień kobiet itp. )

-pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych,  pozyskiwaniu sponsorów.

wszyscy

zgodnie
z  planem

 

 

 

 

 

 

 

IV. Współpraca ze środowiskiem

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.    

Kontynuacja współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną: kształtowanie czytelniczych postaw u dzieci poprzez udział w zajęciach bibliotecznych. Zachęcenie dzieci do korzystania z księgozbioru, wypożyczenie książek do czytania w przedszkolu i w domu.

nauczycielki

Wg planu

2.    

Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska.

wszyscy

wg harmonogramu

3.    

Wycieczka na Komisariat Policji – spotkania z policjantami.

nauczycielki 

wg planów

4.    

Spotkanie z pracownikami Urzędu Pocztowego – praca na poczcie.

wszyscy

X

5.    

Wyjście do sklepów, banku i Urzędu Gminy - obserwacja pracy kobiet.

wszyscy

III

6.    

Spotkanie z pracownikami w Ośrodku Zdrowia.

nauczycielki

IV

7.    

Wyjście do Remizy Strażackiej.

nauczycielki

V

8.    

Spotkanie z leśnikiem – wyjazd do nadleśnictwa Antonin.

Wittek

Pawelec

wg planów

9.    

Spotkania z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody na terenie przedszkola.

Jędrzejewska

wg planów

10.

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

wszyscy

I

11.

Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca.

wszyscy

V/VI

12.

Wyjazd do teatru. Zapraszanie teatrzyków objazdowych do przedszkola

Wittek

zgodnie z repertuarem

13.

Wycieczki autokarowe

wszyscy

wg planów

14.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego z rodzicami dzieci 6-letnich.

Jędrzejewska 

Pinkowska

Pawelec

VI

 

V. Współpraca ze szkołą

 

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.

Zwiedzanie pomieszczeń w których znajdują się sale klas I – III, stołówka, sekretariat  itp.

Wittek

Szewczyk

XI

2.

Nawiązanie współpracy z nauczycielem klasy pierwszej, omówienie zasad wzajemnych kontaktów, wyniki nauczania absolwentów przedszkola.

Wittek

Szewczyk

 

XII

3.

Wyjście do biblioteki szkolnej i świetlicy, wzięcie udziału w zajęciach bibliotecznych.

Wittek

Szewczyk

III

4.

Spotkanie z nową panią – rozmowy z przyszłą wychowawczynią klasy I, oglądanie sali lekcyjnej, uczestniczenie w lekcji klasy I.

Wittek

Szewczyk

VI

5,

Udział dzieci w uroczystościach szkolnych

Wittek

Szewczyk

wg planów

VI Harmonogram imprez i uroczystości na rok szkolny 2017/2018

 

 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.     

Międzynarodowy dzień kropki

chętni nauczyciele

15.09

2.     

Dzień Przedszkolaka

Wittek

wychowawcy

20.09

3.     

Dzień Chłopca

wychowawcy

30.09

4.     

Święto dyni - wg planów

Pinkowska

wg planów

5.     

Wycieczka na pocztę – obchody „Światowego Dnia Poczty

Wittek

Szewczyk

16.10

6.     

DEN –

wychowawcy

14.10.

7.     

Pasowanie na przedszkolaka

Mokwińska

X/XI

8.     

Odwiedzanie grobów zmarłych, zapalanie zniczy /

Wittek

Szewczyk

Pawelec

wg planów

1.     

Dzień Postaci z bajek

wychowawcy

5.11.

2.     

100 rocznica odzyskania niepodległości

Pawelec

11.11

1.     

Moja ulubiona maskotka - dzień pluszowego misia

wychowawcy

25.11

2.     

Andrzejki

wychowawcy

30.11.2014

3.     

Dzień górnika

Jędrzejewska

– 4.12.

4.     

Mikołajki”– dzień podarków i prezentów –

wychowawcy

6.12.

5.     

Wigilia przedszkolna i spotkanie z Gwiazdorem

wychowawcy

wg planów

6.     

Koncert noworoczny

wszyscy

wg planów

7.     

Dzień Kubusia Puchatka

wychowawcy

18.01.

8.     

W karnawale same bale– balik karnawałowy

wychowawcy

wg planów

9.     

Przedszkolaki świętują Dzień Babci i Dziadka

wszyscy

wg planów

10. 

Zabawy walentynkowe

wychowawcy

14.02.

11. 

Obserwujemy kobiety przy pracy – wycieczka z kwiatami 

wszyscy

 8.03.

12. 

Żegnaj Marzanno zła zimowa panno

wychowawcy

21.03.

13. 

Spotkanie z Wielkanocnym zajączkiem

wychowawcy

wg planów

14. 

Dzień Służby Zdrowia 

wychowawcy

7.04. wg planów

15. 

Światowy Dzień Książki

wychowawcy

23.04.

16. 

Dzień Ziemi

Jędrzejewska

22.04. wg planów

17. 

Święto flagi

wychowawcy

2.05.

18. 

Spotkanie ze strażakami w ramach obchodów Dnia Strażaka

Jędrzejewska

4.05.

19. 

Obchody Dnia  Bibliotekarza i Bibliotek

wychowawcy

8.05.

20. 

Dzień sportu: Sprintem do maratonu – V Ogólnopolski Maraton Przedszkolaka

Szewczyk

wychowawcy

wg panu

21. 

Świętujemy Dzień Rodziny

wszyscy

wg planów

22. 

Dzień Dziecka

wszyscy

1.06.

23. 

Zakończenie roku szkolnego 

Pawelec

Jędrzejewska

Pinkowska

wg planów

 

 

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2019 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.