Roczny program pracy

Drukuj Email

 

 

ROCZNY  PROGRAM  PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

ZATWIERDZONO I PRZYJĘTO

DO REALIZACJI

NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia ponadto kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2020/2021.

 

Zawartość planu:

Spis treści

1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

2. Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2019/2020.

3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań.

4. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.

5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021.

6. Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi.

7. Zespoły zadaniowe nauczycieli.

8. Spodziewane efekty.

 

1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021 (dotyczące przedszkoli)

    1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

    2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

    3. Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

2. Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2019/202

 

Przykłady:

 • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy dla dzieci. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.
 • Baza lokalowa przedszkola pozwala na realizację przyjętego programu wychowania przedszkolnego
 • Kąciki zainteresowań (stałe i czasowe) są stale ubogacane, sprzyjają podejmowaniu przez dzieci samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 • Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, panuje w nim dobra atmosfera pracy.
 • Organizacja zajęć w przedszkolu zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, rozwija kreatywność, samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie oraz przygotowuje je do dalszej edukacji
 • W trakcie kształcenia na odległość nauczyciele udostępniają materiały w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Są to: opracowane przez nich propozycje twórczej aktywności dzieci, linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programy, zabawy on-line, propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych i eksperymentów.
 • W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjne oraz projekty edukacyjne, które wspomagają pracę z dziećmi.
 • Nauczyciele, organizując dzieciom czas, umożliwiają im samodzielny wybór zabawy, sposób wykonania zadania, organizowania czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami.
 • Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe.
 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci
 • Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi wybrane metody multimedialne, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • Rodzice chętnie podejmują współpracę i są zadowoleni z usług przedszkola

 

3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

A. Wychowanie do wartości.

B. Kształcenie na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

Cele i sposoby realizacji

ze wskazaniem alternatywy on-line

Terminy 

Osoby odpowiedzialne za realizację

Wychowanie do wartości

Wychowanie do wartości w oparciu o projekt: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduły oraz różne opowiadania, rymowanki wiersze i scenariusze jako wstęp do rozmów o wartościach.

 

 

 

Kształcenie na odległość . Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Wrzesień 2020-maj 2021

Nauczyciele:

……………………………….

JEDNOŚĆ/RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

 

„Kodeks przedszkolaka” – tworzenie przez dzieci, przy pomocy nauczyciela, zbioru zasad i norm postępowania obowiązujących w przedszkolu

 

„Cele naszej grupy” – ustalenie celów grupowych na rok szkolny 2020/2021

 

Organizacja przez nauczyciela zabaw uczących współdziałania, wykorzystanie elementów metody Weroniki Sherborne.

 

„Czarodziejskie słowa” – wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

 

 

Obchody „Dnia Przedszkolaka” - podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem

 

Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką z grupy: zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin dziecka w grupie, utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem itp.

Wrzesień

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Wrzesień

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

Koordynator działań w przedszkolu:…………………………………………………

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Ustalenie dyżurów w przedszkolu i zakresu obowiązków z nim związanych

 

Pogadanka na temat odpowiedzialności w różnych zawodach np. strażak, lekarz, kierowca.

 

Podejmowanie z dziećmi działań na rzecz grupy i przedszkola oraz prac użytecznych

 

„Za co jestem odpowiedzialny?” – próby scharakteryzowania swoich obowiązków domowych i przedszkolnych przez dzieci

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

Adekwatnie do terminu tematyk tygodniowych

 

Cały rok szkolny

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

PATRIOTYZM

Zapoznanie dzieci z godłem Polski, hymnem państwowym oraz barwami narodowymi – rozumienie ich znaczenia dla tożsamości narodowej.

 

Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o ,,małej ojczyźnie” poprzez:

oparcie znacznej części zajęć na bezpośrednich doświadczeniach w terenie, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym. udział w patriotycznych uroczystościach lokalnych.

 

Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością, zapoznanie z ważniejszymi zabytkami, herbem, legendami i charakterystycznym budownictwem - umożliwienie dzieciom poznania najbliższego otoczenia poprzez wycieczki i spacery

 

Wykonywanie przez dzieci prac plastyczno-konstrukcyjnych na temat swojej miejscowości i symboli narodowych. Zorganizowanie w holu  kącika regionalnego i patriotycznego

 

Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych i regionalnych (patrz: Kalendarz

świąt i uroczystości).

 

Udział dzieci w różnych akcjach charytatywnych i społecznych (zbieranie nakrętek,  baterii, żywności itp.

 

Wg programu wychowania przedszkolnego

Nauczyciele wszystkich grup

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKOJOWOŚĆ

 

Obchody „Dnia Pokoju” w przedszkolu

 

Organizacja zajęć i zabaw kształcących umiejętność rozwiązywania konfliktów

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 2021

 

 

Nauczyciele:

………………………………

Organizacja warsztatów psychologicznych we współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 

Zagospodarowanie kącików czytelniczych o pozycje z zakresu kształtowania wartości (przykłady: „Wielka księga wartości”, „O wartościach, czyli rady nie od parady”, „12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach”, „Księga wartości i dobrych obyczajów”.)

Luty 2021

 

 

Cały rok szkolny

Nauczyciel ……………………

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

Szczęście, optymizm, humor

(poczucie trwałego zadowolenia oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, które są skutkiem życzliwości i akceptacji siebie i świata, a także wiary w jego zasadnicze dobro)

 

Udział w „Dniu Kropki” - wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Zorganizowanie zajęć, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty i motywują do dzielenia się swoją mocną stroną. Prezentacja filmiku „The dot” https://www.youtube.com/watch?v=rETI9cQxNgQ

 

 

Z uśmiechem mi do twarzy” – przedszkolne obchody „Dnia Uśmiechu”. Tworzenie wspólnie z dziećmi fotobudki i wykonanie zdjęć do „grupowej galerii uśmiechów”.

 

Organizowanie sytuacji edukacyjnych z wprowadzanymi do nich celowo elementami humoru – Prima aprilis

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2020

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

Kwiecień

 

 

 

 

 

Rejestracja i zdanie relacji celem pozyskania certyfikatu dla przedszkola

na stronie http://www.thedotclub.org/dotday/register

 

 

 

 

Grupy ………………………

Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek nawiązujących     do aktualnie obchodzonych świąt/omawianych tematyk. Uczenia się na pamięć utworów. Przygotowywanie się do uroczystości przedszkolnych.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Kształtowanie postaw oraz ukazanie wartości na przykładzie bohaterów bajek.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Prowadzenie zajęć uwzględniających wzorce właściwych zachowania i utrwalających dobre nawyki.

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Wymiana doświadczeń między nauczycielami ( dzielenie się wiedzą, scenariuszami, pomocami dydaktycznymi..), prowadzenie zajęć koleżeńskich

 

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Doskonalenie własnego warsztatu pracy, poprzez samokształcenie, udział w szkoleniach, warsztatach i kursach dotyczących wychowania do wartości. Gromadzenie pomocy dydaktycznych na potrzeby grup i przedszkola, czytanie fachowej literatury, prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci i diagnozy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Cały rok

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczycielki wszystkich grup

Współpraca z rodzicami w celu wzbogacania wiedzy, zbiorów i pomocy przybliżających dzieciom omawianą problematykę.

 

Współpraca ze środowiskiem

 

Współpraca ze Szkołą

 

 

Udział w programie Zabawy ze słowem (tworzenie rymowanek ,wierszyków, opowiadań)

 

 

Udział w projekcie Piękna nasza Polska cała (Międzynarodowy projekt Edukacyjny)

 

Kontynuacja innowacji pedagogicznej KULINARNE PODRÓŻE PO POLSCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Wrzesień -Styczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

 

Nauczyciele wszystkich grup

 

Nauczycielki starszych dzieci

 

Marzena Pawelec oraz chętni nauczyciele

 

Marika Jędrzejewska oraz nauczyciele wszystkich grup

 

 

 

Marzena Pawelec

Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

 

Wybór optymalnej formy kształcenia na odległość w przypadku konieczności wprowadzenia edukacji zdalnej, w porozumieniu z rodzicami:

 • nauczanie w formie konsultacji wspomaganej komputerem – uczenie się kierowane przez nauczyciela, w czasie rzeczywistym,
 • korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowania się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami komunikacyjnymi (telefon, poczta elektroniczna) w czasie rzeczywistym,
 • wymieniania informacji między nauczycielem a rodzicem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, np. poprzez Skype-a,
 • przesyłanie zadań/propozycji zabaw jako posty na facebooku
 • utworzenie poczty grupowej/wirtualnego dysku

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2020

Nauczyciele wszystkich grup, rodzice

Ustalenie sposobu monitorowania postępów dzieci oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym również informowania rodziców o postępach dziecka w nauce podczas edukacji zdalnej

Wrzesień 2020

Nauczyciele wszystkich grup, rodzice

Ustalenie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których dzieci i ich rodzice mogą korzystać:

a)      materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b)      materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c)      materiały prezentowane w programach publicznej telewizji
i radiofonii,

d)      innych materiały wskazane przez nauczyciela (jakie? ……………………………………………………………………………….)

Stworzenie bazy linków i aplikacji

Wrzesień 2020

Nauczyciele wszystkich grup

Ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań przedszkola z zakresu kształcenia na odległość – załącznik nr „Wzór raportu”

Wrzesień 2020

Nauczyciele wszystkich grup

Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduły …….

Uwaga! Autor gwarantuje realizację projektu w formule kształcenia na odległość w formie postów na facebookowej stronie „Misiowa Mama”

Wrzesień 2020 -maj 2021

Nauczyciele ………………………………………………………………

„Dzień bezpiecznego komputera” - inicjatywa mająca na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promować bezpieczeństwo informatyczne.

Październik 2020

Nauczyciele ………………………………………………………………

Udział w europejskiej inicjatywie: „Code Week” –  Tydzień kodowania.

Między 5 a 20 października 2020

Rejestracja wydarzenia i zdanie relacji celem pozyskania certyfikatu dla przedszkola na stronie: https://codeweek.eu/add#_=_

……………………………………………

…………………………………………..

 

Udział w wyzwaniu Cała Polska programuje” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQJNZETnGz9AgYGA1JCFhZ9-mE_KTyCkIttXv9Saimt4dRjA/viewform

„Zaprogramuj zdrowie”; „Muzyczny kod”; „Marzę, myślę, konstruuję”; „Rysuję, maluję...koduję”, „Kubeczki od A do Z”, „Zakodowane gry planszowe”, „Gesty, symbole, bloczki - programy na różne sposoby utworzone”, „Bezpieczni w sieci”, „Pętle - czyli szukamy powtórzeń w codziennych czynnościach”, „Debugowanie czyli błędy są ok”

Uwaga! Udział w wydarzeniu służy równocześnie rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Wg harmonogramu organizatora

Nauczyciele ………………………………………………………………

Planowanie zajęć z zakresu podstaw kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania, gier edukacyjnych z użyciem gry „Scottie Go”, robota Dash/Photon

Cały rok szkolny

………Nauczyciele…………………………………………………….…

Utworzenie kącika informatycznego: „Cyfrowy świat”

Cały rok szkolny

Nauczyciele wszystkich grup

Udział w projekcie: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł

Uwaga! Autor gwarantuje realizację projektu w formule kształcenia na odległość w formie postów na facebookowej stronie „Misiowa Mama”

 

Wrzesień 2020 -maj 2021

Nauczyciele grup: ………………………

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Luty 2021

Nauczyciele grup: ………………………

Realizacja wybranego projektu eTwinning.

W razie potrzeb modyfikacja projektu i realizacja go w formule kształcenia na odległość.

Październik 2020-maj 2021

Nauczyciele chętni ……………………………….

Uczestnictwo nauczycieli w grupie: „@aktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją” celem zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem technologii cyfrowych

Cały rok szkolny

Chętni nauczyciele

   

Uwaga! Wszystkie planowane działania mają uwzględniać indywidulane potrzeby dzieci, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych, zainteresowań oraz zdolności.    

   

4.  Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 • Edukacja dla Doliny Baryczy
 • Nasze Przedszkole
 • Zabawy ze słowem                      

Uwaga! W przypadku kształcenia na odległość dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego.

 

5. Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwa imprezy/uroczystości

Termin realizacji

Uwagi

1.

Dzień Kropki

Wrzesień

 

2.

Dzień Przedszkolaka

Wrzesień

 

3.

Dzień Zdrowego Śniadania

Listopad

 

4.

Uroczystość  przedszkolna z okazji Święta Niepodległości

Listopad

 

6.

Mikołajki

Grudzień

 

7.

Wigilia w przedszkolu

Grudzień

 

8.

Bal karnawałowy

Styczeń

 

9.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń

 

10.

Powitanie wiosny

Marzec

 

11.

Wielkanoc – śniadanie wielkanocne

Kwiecień

 

12.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Kwiecień

 

13.

Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień

 

14.

Piknik Rodzinny

Czerwiec

 

15.

Pożegnanie Starszaków

Czerwiec

 

 

Uwaga! Przebieg uroczystości zależny od aktualnej sytuacji związanej z pandemią. W przypadku kształcenia na odległość – przygotować prezentacje multimedialne związane z danym świętem. Z kolei w przypadku braku możliwości uczestnictwa rodziców – przygotować transmisję on-line z uroczystości. 

 

6. Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi

Lp.

Zadanie dodatkowe

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

Nauczycielki wszystkich grup

3.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

Nauczycielki przesyłają do A. Młynarczyk

5.

Dekoracja holu

Według ustaleń wewnętrznych nauczycielek

6.

Kącik dla rodziców

Nauczycielki wszystkich grup

7.

Sprzęt sportowo-rekreacyjny i pozostałe pomoce wspólne.

Wszystkie nauczycielki

8.

Protokoły rady pedagogicznej

Według harmonogramu

 

 

 

8. Spodziewane efekty

Nauczyciele:

1)      rozwijają kompetencje kluczowe dzieci, w tym kompetencje cyfrowe ukierunkowane na bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii

2)      wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość.

3)      wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych

4)      komunikują się z rodzicami osobiście, ale również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub facebooka

5)      zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 

Dzieci:

1)      są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość   

2)      są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych

3)      są świadome niebezpieczeństw związanych z technologią cyfrową

4)      radzą sobie w sytuacjach trudnych

 

Przedszkole:

1)      jest postrzegane w lokalnym środowisku jako placówka dobrze przygotowująca do szkoły

2)      dba o bezpieczeństwo dzieci, w tym bezpieczeństwo cyfrowe

3)      wychowuje do wartości moralnych takich jak: szacunek, odpowiedzialność, pokojowość, przyjaźń, piękno. 

 

 

 

 

 


 


 

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2021 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.