Roczny program pracy

Drukuj Email

ROCZNY PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Zatwierdzono i przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 1 września 2017r.

 

 

NASZE EMOCJE I UCZUCIA

 

     Z analizy pracy dokonanej przez wychowawców grup oraz z wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 wynika, że nasze przedszkolaki są bardzo wrażliwe i emocjonalne, ale mają spore problemy z okazywaniem emocji. Swoje uczucia i nastroje okazują w sposób spontaniczny, ale nierzadko nieadekwatnie do sytuacji. Nie wiedzą, skąd biorą się ich uczucia, jak sobie z nimi radzić i jak nimi kierować.

     Sytuacja taka jest bezpośrednio związana z czasami, w których żyjemy -  postępem cywilizacyjnym, rozwojem techniki, przemianami społeczno – gospodarczymi. Dorośli coraz częściej skupiają się na osiągnięciu odpowiadającego im stopnia kariery, zapewnieniu sobie i swoim rodzinom odpowiedniego standardu życia, bezpieczeństwa socjalnego itp. To z kolei wiąże się z dużym nakładem sił i czasu, powodując zamykanie się na innych ludzi – nawet na własną rodzinę. Troska o byt materialny często łączy się z zaniedbaniem sfery emocjonalnej. Wielu dorosłych nie potrafi wyrażać swych prawdziwych uczuć i emocji, nie potrafi ich zidentyfikować, ani  radzić sobie z nimi.

     Taki stan rzeczy (co zostało zauważone przez członków rady pedagogicznej przedszkola już kilka lat temu i zawarte w koncepcji pracy naszej placówki) ma ogromny wpływ na wychowanie dzieci, którym rodzice poświęcają coraz mniej czasu, co w znaczący sposób prowadzi do zachwiana relacji, w której to rodzice uczyli swoje pociechy własnym przykładem wyrażać uczucia, opisywać je i kontrolować.

     Poniższy program jest odpowiedzią na potrzeby dzieci uczęszczając do naszego przedszkola.

 

PROGRAM  PRACY  ZAWIERA:

CEL PRIORYTETOWY

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnych obszar ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

 

CELE GŁÓWNE

 

    -   Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej;
    -   Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie;
    -   Poznanie własnych praw i obowiązków;
    -   Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie;
    -   Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci;
    -   Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach
         plastycznych i innych formach aktywności. 

 

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY – STANDARTY OSIĄGNIĘĆ

 

         Dzieci:

*  rozpoznają i nazywają podstawowe emocje, próbują radzić sobie z ich przeżywaniem;

*  szanują emocje swoje oraz osób z najbliższego otoczenia i wczuwają się w ich emocje;

*  przeżywają emocje w sposób umożliwiający im adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

*  rozróżniają emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mają świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

*  zachowują się zgodnie z przyjętymi normami i mają świadomość konieczności przestrzegania ich;

*  znają konsekwencje nieprzestrzegania kodeksu grupowego;

*  szukają wsparcia w sytuacjach trudnych dla siebie emocjonalnie; wdrażają swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

*  znają różne sposoby na opanowanie złości, zdenerwowania, agresji (złych emocji);

*  mają poczucie własnej wartości i wartości drugiej osoby;

*  okazują szacunek dorosłym i rówieśnikom;

*  wiedzą co to jest tolerancja i prawdziwa przyjaźń;

*  stosują zwroty grzecznościowe;

*  przedstawiają swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu (drama, prace plastyczne, zabawy ruchowe);

*  stosują ćwiczenia i zabawy relaksacyjne w celu wyciszenia;

*  wyrażają emocje i wiedzę o świecie w pracach plastycznych i konstrukcyjnych;

*  dostrzegają emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;

*  poznają wspomagane muzyką i literaturą formy rekreacji, zarówno aktywnej jak i relaksacyjnej;

*  współdziałają z partnerem, w zespole i w grupie rówieśniczej.

 

 

KRYTERIA SUKCESU – WSKAŹNIKI STANDARDÓW

 

Dzieci:

         *  znają własne prawa i obowiązki; 

*  identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany;

*  biorą udział w zabawach, ćwiczeniach oraz sytuacjach edukacyjnych proponowanych przez nauczyciela i wykazują w nich inicjatywę;

*  wycinają, rysują, malują i konstruują na temat dowolny, określony i wg wzoru;

         *  słuchają opowiadań, wierszy, wypowiadają się na ich temat;

         *  podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych;

*  podporządkowują się przyjętym regułom zabaw;

*  odwołują się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych; 

*  rozładowują nagromadzone emocje w sposób akceptowany przez dorosłych i rówieśników;

*  rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie;

         *  zachowują się zgodnie z przyjętymi normami i mają świadomość konieczności przestrzegania ich;

         *  oceniają postępowanie bohaterów historyjek, bajek, opowiadań itp.;

         *  odgrywają scenki  rodzajowe - dramy, dotyczące sytuacji i zachowań z codziennego życia;

         *  znają różne sposoby na opanowanie złości, zdenerwowania i agresji - stosują ćwiczenia i zabawy relaksacyjne;

         *  chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej – kolorują obrazki i tworzą własne prace przedstawiające różne sytuacje, ilustrujące omawiane zagadnienia i wyrażające ich odczucia, marzenia, lęki itp.;

         *  posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego; 

         *  rozwijają swoje zdolności, zainteresowania i nabywają nowe umiejętności;

         *  uczestniczą w konkursach i quizach.

 

OPERACJE  SZCZEGÓŁOWE

 

 I  Praca z wychowankiem

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

Sposoby ewaluacji

1.   

Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych:

-  stwarzanie sytuacji do zabaw sprzyjających integracji grupy,

- dostarczanie wzorów właściwego zachowania się, - ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

nauczycielki

cały rok

analiza  wpisów
w dziennikach

2.   

Systematyczne i planowe wykorzystanie literatury - w szczególności bajek terapeutycznych - przy organizowaniu sytuacji edukacyjnych uczących dzieci:

- radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

- wyrażania pozytywnych emocji.

 

nauczycielki

 

cały rok

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

3.   

Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. 

nauczycielki

cały rok

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

strona internetowa

4.   

Zawarcie z dziećmi umów – kontraktów dotyczących ich zachowania w przedszkolu, opracowanie ich w formie przystępnej dla dzieci.

wychowawcy

IX

analiza planów miesięcznych

i  wpisów

w dziennikach

strona internetowa

5.   

Zachęcanie do współdziałania w grupie, respektowanie umów - wprowadzenie nagrody za pozytywne postawy i zachowanie.

nauczycielki

cały rok

analiza  wpisów
w dziennikach

6.   

Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka - prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem). 

nauczycielki

cały rok

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

strona internetowa

7.   

Udział dzieci w przedstawieniach teatralnych - dokonywanie oceny zachowań bohaterów

Wittek

Szewczyk

zgodnie
z repertuarem teatrów

analiza wpisów
w dziennikach

 strona internetowa

8.   

Prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych - zabaw rozluźniających prowadzących do odprężenia psychicznego.

nauczycielki

cały rok

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

9.   

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez stosowanie metod: W. Sherborne, P. Dennisona, Labana, pedagogiki zabawy.

nauczycielki

cały rok

analiza planów

10.

Systematyczne prowadzenie zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy, wydłużających wydech, utrwalających staranne otwieranie buzi podczas mówienia .

nauczycielki

cały rok

analiza wpisów
w dziennikach

11.

Przystąpienie do kolejnych edycji programów:Akademii Aquafresh

Akademii Zdrowego Przedszkolaka

Kubusiowi przyjaciele natury

Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej – Edukacja dla Doliny Baryczy

Dzieciaki Mleczaki

Koła tanecznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

chętne nauczycielki

 

 

 

Jędrzejewska

zgodnie
z programem akcji

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

12.

„Cała Polska czyta dzieciom” - kontynuowanie
w każdej grupie zwyczaju opowiadania, czytania bajek. Angażowanie do akcji rodzin i osób znanych z najbliższego otoczenia.

nauczycielki

cały rok

analiza wpisów
w dziennikach

13.

Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach małych form scenicznych organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.

nauczycielki

zgodnie
z planem organizatorów konkursów

strona internetowa, dyplomy

14.

Organizacja Gminnego Konkursu Plastycznego  „Nasze emocje i uczucia”

Mokwińska

Jędrzejewska

V/VI

strona internetowa, dyplomy

15.

Systematyczne i planowe organizowanie sytuacji edukacyjnych, zabaw i ćwiczeń mających na celu harmonijny rozwój dziecka we wszystkich czterech obszarach jego rozwoju (fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym) zgodnie z podstawą programową

nauczycielki

cały rok

analiza planów miesięcznych
i  wpisów
w dziennikach

strona internetowa

16.

Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca – Dzień Rodziny, zakończenia roku szkolnego.

nauczycielki

zgodnie z kalendarzem imprez

scenariusze uroczystości

 

 

II  Doskonalenie warsztatu nauczyciela

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.    

Wyszukiwanie i gromadzenie artykułów, scenariuszy zajęć,  literatury poruszającej zagadnienie kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci.

nauczycielki

cały rok

2.    

Prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci i uzupełnianie arkuszy obserwacyjnych.

nauczycielki

cały rok

3.    

Praca na rzecz realizacji Programu Edukacji Regionalnej               i Przyrodniczej – Edukacja dla Doliny Baryczy

nauczycielki

cały rok

4.    

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
a w szczególności w doskonaleniu wewnętrznym.

wszyscy

wg ofert ODN

5.    

Organizowanie wewnętrznych eliminacji do ogólnopolskich konkursów skierowanych dla przedszkolaków.

nauczycielki

wg ofert

6.    

Udział nauczycieli w spotkaniu Zespołu Wychowania Przedszkolnego w ramach WDN – wysłuchanie referatu „Emocje dzieci”-złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym (WDN) i dyskusja, wymiana doświadczeń.

Mokwińska

 

I

 

7.    

Systematyczne gromadzenie środków dydaktycznych, pomocy itp.

wszyscy

cały rok

 

III Współpraca z rodzicami

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.    

Zorganizowanie zebrania ogólnego dla rodziców dotyczącego roku szkolnego. Zapoznanie dokumentacją placówki.

dyrektor

IX

2.    

Zapoznanie rodziców z wypracowanymi zasadami i normami postępowania w grupie - uświadomienie konieczności przestrzegania ich.

nauczycielki

IX

3.    

Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi
i spotkaniami grupowymi.

nauczycielki

zgodnie z kalendarzem imprez

4.    

Systematyczne prowadzenie kącików grupowych (w holu oraz na stronie internetowej przedszkola) zamieszczanie w nich wierszy i piosenek, których dzieci się uczą,  najciekawszych prac plastyczno – konstrukcyjnych, informacji o uroczystościach, planowanych wycieczkach, fotoreportaży z życia przedszkola.

wszyscy

na bieżąco

5.    

Zorganizowanie zajęcia otwartego z udziałem rodziców.

wychowawcy

wg planów pracy grup

6.    

Zapraszanie rodziców do czynnego udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

nauczycielki

cały rok

7.    

Indywidualne rozmowy z rodzicami, dzielenie się spostrzeżeniami
i odczuciami.

wszyscy

cały rok

8.    

Spotkania rodziców ze specjalistami, wspieranie w prawidłowym postępowaniu z dzieckiem.

dyrektor

wg ustaleń ze specjalistami

9.    

Pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola.

dyrektor

III- VI

10.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców:

- ustalanie wspólnych działań na rzecz dzieci finansowanych przez RR rodziców (teatrzyki, wycieczki autokarowe, dzień chłopca dzień kobiet itp. )

-pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych,  pozyskiwaniu sponsorów.

wszyscy

zgodnie
z  planem

 

 

IV Współpraca ze środowiskiem

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.    

Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska

wszyscy

wg harmonogramu

2.    

Wycieczka na Komisariat Policji – spotkania z policjantami

nauczycielki 

wg planów

3.    

Spotkanie z ratownikiem medycznym – pokaz udzielania pierwszej pomocy

nauczycielki 

wg planów

4.    

Spotkanie z pracownikami Urzędu Pocztowego – praca na poczcie.

wszyscy

X

5.    

Kontynuacja współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną.

wszyscy

cały rok

6.    

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona

wszyscy

I

7.    

Wyjście do sklepów, banku i Urzędu Gminy - obserwacja pracy kobiet.

wszyscy

III

8.    

Spotkanie z pracownikami w Ośrodku Zdrowia.

nauczycielki

IV

9.    

Wyjście do Remizy Strażackiej.

nauczycielki

V

10.

Spotkanie z leśnikiem .

wszyscy  

wg planów

11.

Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca.

wszyscy

V

12.

Wyjazd do teatru.

Wittek

Szewczyk

zgodnie z repertuarem

13.

Wycieczka autokarowa.

wszyscy

VI

14.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego z rodzicami dzieci 6-letnich.

Jędrzejewska 

Pinkowska

Wittek

VI

 

 

V Współpraca ze szkołą

Lp. 

Planowane zadania do realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 

Termin

 

1.

Zwiedzanie pomieszczeń w których znajdują się sale klas I – III, Sali gimnastycznej itp.

Pawelec

XI

2.

Nawiązanie współpracy z nauczycielem klasy pierwszej, omówienie zasad wzajemnych kontaktów, wyniki nauczania absolwentów przedszkola.

Pawelec

 

XII

3.

Wyjście do biblioteki szkolnej i świetlicy, wzięcie udziału               w zajęciach świetlicowych.

Pawelec

IV

4.

Spotkanie z nową panią – rozmowy z przyszłą wychowawczynią klasy pierwszej, oglądanie sali lekcyjnej, uczestniczenie w lekcji klasy I.

Pawelec

VI

5,

Udział dzieci w uroczystościach szkolnych

wszyscy 

wg planów

 

 

VI Harmonogram imprez i uroczystości na rok szkolny 2017/2018

Wrzesień

 

·         Dzień Przedszkolaka 20.09.17

·         Dzień pieczonego  ziemniaka /wg planu 

·         Dzień Chłopca -  29.09.17

Październik

·     Święto dyni- wg planów

 • Wycieczka na pocztę – obchody „Światowego Dnia Poczty” 16.10.17
 • DEN – 13.10.17

Listopad

 • Odwiedzanie grobów zmarłych, zapalanie zniczy /wg planów
 • Dzień Postaci z bajek (5.11.17)/wg planów

·         „Mój przyjaciel miś”- dzień pluszowego misia (25.11.17)/wg planów

·         Spacer na dworzec PKP – obchody Dnia Kolejarza (25.11.17) /wg planów

·         Andrzejki – 30.11.2014

Grudzień

 • Dzień górnika – 4.12.2015

·         „Mikołajki”– dzień podarków i prezentów – 6.12.17

·         Wigilia przedszkolna i spotkanie z Gwiazdorem– 21.12.17

Styczeń

·         Dzień Kubusia Puchatka -18.01.18

·         W karnawale same bale– balik karnawałowy /wg planów

·         Przedszkolaki świętują Dzień Babci i Dziadka /wg planów

·         Międzynarodowy Dzień Przytulania – 31.01.18

Luty

·         Tłusty czwartek – 8.02.18

·         Umiemy okazywać miłość – zabawy walentynkowe – 14.02.18

Marzec

·         Obserwujemy kobiety przy pracy – wycieczka z kwiatami  - 8.03.18

·         Żegnaj Marzanno zła zimowa panno 21.03.18

·         Światowy Dzień Lasu– 21.03.18

 • spotkanie z Wielkanocnym z Zajączkiem (28.03.18)/wg planów

Kwiecień

 • Spacer do Ośrodka Zdrowia i apteki w ramach obchodów Dnia Służby Zdrowia  - (7.04.18) /wg planów

·         Światowy Dzień Książki - 23.0418

·         Dzień Ziemi – (22.04.18) /wg planów

Maj

 • Święto flagi 2.05.18

·         Spotkanie ze strażakami w ramach obchodów Dnia Strażaka 4.05.18

·         Spacer do Biblioteki – obchody Dnia  Bibliotekarza i Bibliotek – 8.05.18

·         Dzień Dobrych Uczynków (19.05.18)/wg planów

 • Dzień sportu: Sprintem do maratonu – IV Ogólnopolski Maraton Przedszkolaka/ wg panu

·         Dla mamusi i tatusia  - spotkanie rodzinne /wg planów

Czerwiec

 • Dzień Dziecka – 1.06.18
 • Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego – 5.06.18

·         Zakończenie roku szkolnego (22.06.18) /wg planów

·         Dzień Ojca – 23.06.18

 

Projekt i wykonanie HD | Opieka nad stroną KK
Copyright © 2018 Przedszkole Samorządowe w Sośniach. Wszelkie prawa zastrzeżone.